Hur går en CoreTherm behandling till?

Steg 1. Lokalbedövning

step1Innan behandlingen börjar för du in en kateter med en nål s.k. Schelinkateter. injektionsnål förs in genom Schelinkatetern och kommer att nå ett perfekt läge i basområdet av prostatan oavsett prostatastorlek.   Genom den ges intraprostatiska injektioner med lokalbedövning och adrenalin. Det ges i alla fyra kvadranter av körteln. Effektiv bedövning och minimalt blodflöde blir det tack vare adrenalinets blodkärlssammandragande effekt och ett ökat hydrostatiskt tryck från den injicerade volymen inuti prostatakapseln.

CoreTherm behandling i kombination med Schelinkatetern har inneburit en betydande förbättring av metoden. Det har förkortat behandlingen från ca 1 timmen till idag ca 6-15 minuter och den totala energimängden har minskat med 80% vilket naturligtvis är viktig för att öka behandlingens säkerhet.

Läggs narkos eller ryggmärgsbedövning under behandlingen?

Nej, CoreTherm genomförs med lokalbedövning, med fördel används en Schelinkateter för intraprostatisk bedövning och administration av adrenalin. På så sätt blir det minimalt blodflöde i prostatan under behandlingen. Patienten får vid behov smärtstillande och eventuellt lugnande medicin. Patienten är vaken under hela behandlingen och du kan följa din patients tillstånd genom hela behandlingen.

Steg 2 Behandlingen med cell-killberäkning i realtid

step2Behandlingskatetern förs i urinröret. Katetern innehåller flera funktioner;

  1. en mikrovågsantenn som genererar värme till prostatavävna.
  2. en intraprostatisk temperatur mätare sk IP-sensor. Den mäter intraprostatiska temperaturen i realtid på tre definierade ställen under hela behandlingen.
  3. katetern har ett kylsystem med cirkulerade vatten för att förhindra uppvärmning av urinröret.

Behandlings mål att förstöra cirka 20% av prostatavävnaden som omger urinröret. Krympningen av den förstorade prostatan runt urinröret liknar den konformiga hålighet efter TURP. För att uppnå koagulerande nekrotisk prostatavävnad behöver temperaturen komma upp till mellan 50-70 grader C.

Behandlingen tog 6 minuter och volym minskningen var 10,6 gram eller 30% vid kontrollultraljudsundersökningen 3 månader efter behandlingen

Cell-kill beräkning

Cell-kill beräkning i realtid är möjlig tack vare en patenterad feed-back teknik.  Vilket innebär i korthet att temperaturen i prostatan mäts kontinuerligt på tre olika ställen, i kombination med reproducerbar antennvärmespridning beräknar den faktiska temperaturen i hela prostatakörteln. En algoritm som utnyttjar två biofysiska ekvationer och denna temperaturinformation, tidsfaktorn tillsammans med det beräknade blodflödet i prostata beräkna den ackumulerade mängden vävnadsnekros i realtid.

De döda vävnaden kommer till största delen resorberas av kroppen medans vissa delar kommer  att följa med urinen ut.

CoreTherm är en säker behandling. Utöver temperaturmätningen i prostatan finns säkerhetstemperatursensorer i urinröret, ändtarmen och penis vilket gör att du har full kontroll på energispridningen. Om temperaturen skulle överstiga något av gränsvärdena stängs systemet av automatiskt.
 
Utraljudsbild 3 månader efter en CoreTherm behandling.
ct_uv

Kommer patienten att uppleva smärta eller obehag under behandlingen?

De flesta patienter upplever inte behandlingen som smärtsam. Däremot är det vanligt att patienter känner ett visst obehag och en känsla av att man måste gå på toaletten, trängningar. Hur mycket besvär patienten känner är helt individuellt och det är därför viktigt att du talar med din patient under hela behandlingen.

Steg 3 Efter behandling

step3Efter behandlingen svullnar urinvägarna och prostatakörteln upp. Det tar en tid för svullnaden att gå ner och därför bör patienten ha en kateter under 10–14 dagar. För att minska infektionsrisken kan du förskriva adekvat antibiotika.

Efter kateterdragningen blir patientens symptom succesivt mindre och mindre. Precis som efter TURP behöver en överaktiv blåsa lugna ner sig.  Det kan ta upp till 3–4 månader för att nå full symptomlindring. Responders enligt deWildt kriterier är 80-90% med samtliga förbättringar avseende Qmax, PVR, IPSS är> 50%. 3 månader efter behandlingen har prostatavolymen minskats med cirka 30% i genomsnitt.              

Kommer patienten ha obehag efter behandlingen?

Vissa patienter känner ingenting efter behandlingen, medan andra kan känna trängningar. Det är en följd av att det skett en retning och en svullnad i prostata som successivt avtar. För en del patienter kan dessa trängningar upplevas som besvärande, speciellt första dygnet efter behandlingen. Besvären avtar när svullnaden går ner, för att sedan upphöra helt.

Behöver patienten ta medicin efter behandlingen?

Det är inte ovanligt att antibiotika förskrivs efter behandling för att undvika en urinvägsinfektion under tiden som patienten bär kateter. Dagarna efter behandlingen kan vissa patienter behöva ta lindrande mediciner, diskutera med patienten om vilka behov som föreligger. På längre sikt behöver man inte ta några läkemedel i efterförloppet av CoreTherm®.

 Hur effektiv är CoreTherm® jämfört med operation?

Vetenskapliga studier har visat att CoreTherm är en lika effektiv behandling som operation (TURP). CoreTherm är förknippad med färre risker och den är lättare för patienten att genomgå. Den kan göras på mottagningen och den kräver ingen inläggning på sjukhus.

results_se

Cystoskopibilder före och 3 veckor efter en CoreTherm behandling.