Behandlingsalternativ

Snabb säker och effektiv. Fördelar med behandling med CoreTherm är flera. Nedan kan du läsa om alternativa behandlingsmetoder.

Kirurgiskt ingrepp

Det finns olika operationsmetoder för att behandla godartad prostataförstoring. Nedan redogörs för de två vanligaste kirurgiska ingreppen. Tidigare har det även funnits andra metoder som till exempel olika sorters laserbehandling. Metoderna har utvärderats i Sverige med varierande resultat. Även dessa är operationer som kräver sjukhusresurser och som utförs i narkos eller ryggbedövning.

Operation genom urinröret (TURP – transuretral resektion av prostata)

Denna metod kallas också hyvling. Utförs på operationsbordet och patienten blir nersövd eller får ryggmärgsbedövning. Operationen sker genom att ett stelt metallrör med optik förs in i urinröret. En elektrisk slynga bränner bort delar av prostatan. Ingreppet tar i genomsnitt 1 timme. Vanligtvis ligger man kvar på sjukhuset i 1–5 dagar efter ingreppet. Effekten av behandlingen är god men det kan dröja några månader innan du upplever full effekt.

Biverkningar som kan förekomma i samband med operation genom urinröret (TURP):
 • Ca 90% får torr utlösning
 • Bestående urinläckage/inkontinens
 • Blödningar
 • Blodpropp
 • Infektioner
 • Försämrad erektion
Öppen operation

Denna metod är ett större ingrepp än TURP. Ett snitt läggs genom bukväggen och man opererar bort den förstorade delen av prostatakörteln som klämmer om urinröret. Ingreppet görs i narkos och du får stanna kvar upp till en vecka på sjukhus. Effekten av behandlingen är god men även här kan det dröja några månader innan du upplever full effekt.

Biverkningar som kan förekomma i samband med öppen operation:

 • Torr utlösning
 • Bestående urinläckage
 • Blödning
 • Blodpropp
 • Infektioner
 • Försämrad erektion
Läkemedel

Kan läkemedel hjälpa mig med mina prostataproblem?
En del patienter med förstorad prostata upplever symtomlindring av BPH-specifika läkemedel. På gruppnivå har dessa läkemedel, enligt SBU-rapport, begränsad effekt. Det finns i huvudsak två olika typer av läkemedel och ibland används de i kombination.

Använder du läkemedel idag mot dina prostatabesvär men känner att de inte ger tillräcklig effekt eller upplever att biverkningarna är besvärliga? Kontakta då din läkare och diskutera en alternativ behandling för dina besvär.

Biverkningar som är kända med läkemedelsbehandling:

 • Impotens
 • Huvudvärk och yrsel
 • Trötthet
 • Illamående
Naturläkemedel

Naturläkemedel är receptfria och avsedda för egenvård vilket innebär att de skall användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling.

Definition av naturläkemedel enl Läkemedelsverket:

”Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung utan att härröra från växtriket. De verksamma beståndsdelarna ska utgöras av djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning och får inte vara alltför bearbetade. För produkter som härrör från växtriket gäller andra bestämmelser.”

Kan naturläkemedel hjälpa mig?

Det finns idag begränsad kunskap om naturläkemedlets effekter då det finns väldigt få och relativt små kliniska studier som har utförts. Det är inte samma strikta krav på naturläkemedel som för läkemedel.

Kvarvarande kateter (KAD)

Prostatan kan växa så att urinstopp uppstår, vilket innebär att man inte kan kissa. Man får då en kateter som eventuellt får vara kvar, en så kallad KAD. Detta är en temporär lösning i väntan på annan behandling. Man får denna kateter för att kunna tömma urinblåsan och för att inte skada njurarna. Långvarigt KAD-bruk har negativa effekter – urinblåsan skrumpnar då den inte får arbeta och kan i förlängningen helt tappa sin funktion. Då hjälper ingen operation längre – utan livslång katetervård blir alternativet. Långvarigt KAD-bruk innebär också risk för kronisk urinvägsinfektion samt att blåsstenar bildas.

Kontakta din läkare och hör dig för om det finns alternativa behandlingar för ditt problem!

Självtappningskateter – ren intermittent självkateterisering (RIK)

Med en tappningskateter för Du själv in en kateter till urinblåsan 4–6 gånger per dygn. Blåsan töms via den tillfälliga katetern, därefter tas katetern bort. Det här är en tillfällig lösning för dig som har godartad prostataförstoring. Tyvärr är sjukvården pressad idag så det kan hända att denna period blir längre än den skulle behöva vara innan du kan få en botande behandling. Det är viktigt att du tar eget initiativ och kämpar för att få den behandling du har rätt att få.

Alla olika behandlingsmetoder har för- och nackdelar som du bör överväga och diskutera med din läkare. Prata gärna med din läkare om CoreTherm-behandling kan vara något för dig om:

 • Din prostataförstoring påverkar din och din partners livskvalitet.
 • Dina läkemedel inte ger märkbar effekt eller ger biverkningar.
 • Du är tveksam till att genomgå ett kirurgiskt ingrepp
 • Du har haft urinstopp och har fått en KAD.
 • Du självtappar dig.

Vara noga med att fråga om CoreTherm vid namn för att se till att det inte blir någon sammanblandning med andra behandlingar. Det är viktigt att du och din läkare diskuterar alla alternativ och att Du väljer den som passar dina behov. Detta har du enligt lag rätt att själv bestämma.

Känn dig fri att skriva ut information från denna webbplats och dela den gärna med din läkare. Det är alltid bra att vara en välinformerad och aktiv deltagare i sin behandling.