Hur går en CoreTherm behandling till?

Steg 1. Lokalbedövning

step1Innan behandlingen börjar förs en s.k. Schelinkateter in i urinröret. Den kuffas och blåsan töms via tappningskanalen. Schelinkatetern har även en injektionsnål som vid injektion når perfekta lägen i basområdet av prostatan oavsett prostatastorlek.   Intraprostatiska injektioner med lokalbedövning och adrenalin ges i alla fyra kvadraterna av körteln. Det ger en effektiv bedövning och minimerar blodflödet tack vare adrenalinets kärlsammandragande effekt samt ett ökat hydrostatiskt tryck av den injecerade volymen inuti prostatakapseln.

CoreTherm-behandling i kombination med Schelinkatetern har inneburit en betydande förbättring av metoden. Införandet av de intraprostatiska injektionerna har förkortat behandlingen från ca 1 timme till ca 6-15 minuter och den totala energimängden som används vid behandling har kunnat minskas med 80% vilket naturligtvis varit viktigt för att öka behandlingens säkerhet.

Läggs narkos eller ryggmärgsbedövning under behandlingen?

Nej, CoreTherm genomförs med lokalbedövning. Med fördel används en Schelinkateter för intraprostatisk bedövning och administration av adrenalin. På så sätt blir det minimalt blodflöde i prostatan under behandlingen. Patienten får vid behov smärtstillande och eventuellt lugnande läkemedel. Patienten är vaken under hela behandlingen och du kan följa din patients tillstånd under hela behandlingen.

Steg 2 Behandlingen med cell-killberäkning i realtid

step2Behandlingskatetern förs i urinröret. Katetern innehåller flera funktioner;

  1. en mikrovågsantenn som genererar värme till prostatavävnaden.
  2. en intraprostatisk temperaturmätare, s.k. IP-sensor, som mäter intraprostatiska temperaturer på tre definierade ställen kontinuerligt under hela behandlingen.
  3. ett kylsystem med cirkulerande vatten för att förhindra uppvärmning av urinröret.

Behandlingsmålet är att döda cirka 20% av prostatavävnaden som omger urinröret. Krympningen av den förstorade prostatan runt urinröret liknar den konformiga hålighet som ses efter TURP. För att uppnå koagulerande nekrotisk prostatavävnad behöver temperaturen överstiga 50 grader C.

Behandlingen tog 6 minuter och volym-minskningen var 10,6 gram eller 30% vid efterkontrollen 3 månader efter behandlingen.

Beräkning av Cell-kill

Beräkning av Cell-kill i realtid är möjlig tack vare den patenterade feedback-tekniken.  Detta innebär i korthet att temperaturen i prostatan kontinuerligt mäts på tre olika ställen med hjälp av IP-sensorn. I kombination med reproducerbar antennvärmespridning beräknas den faktiska temperaturen i hela prostatakörteln. En algoritm som utnyttjar två biofysiska ekvationer, temperaturinformationen, tidsfaktorn samt det beräknade blodflödet i prostata, beräknar den ackumulerade mängden vävnadsnekros i realtid.

Den dödade vävnaden kommer till största delen resorberas av kroppen, vissa delar kommer  att följa med urinen ut.

CoreTherm är en säker behandling. Utöver IP-sensorn mäts även temperaturer i urinröret, i ändtarmen och vid penisroten under behandlingen vilket gör att du har full kontroll på värmespridningen. Om temperaturen skulle överstiga något av gränsvärdena stängs systemet av automatiskt.
 
Utraljudsbild 3 månader efter en CoreTherm behandling.
ct_uv

Kommer patienten att uppleva smärta eller obehag under behandlingen?

De flesta patienter upplever inte behandlingen som smärtsam. Däremot är det vanligt att patienter känner ett visst obehag av trängningar de sista minuterna av behandlingen. Hur mycket besvär patienten känner är helt individuellt och det är därför viktigt att du talar med din patient under hela behandlingen.

Steg 3 Efter behandling

step3Efter behandlingen svullnar prostatan. Det tar tid för svullnaden att gå ner och därför bör patienten ha en kateter under 3-4 veckor, ibland längre tid. För att minska infektionsrisken kan du förskriva adekvat antibiotika.

Efter kateterdragningen blir patientens symptom successivt mindre och mindre. Precis som efter TURP behöver en överaktiv blåsa lugna ner sig.  Det tar vanligtvis upp 1-3 månader för att nå full symptomlindring men ibland tar det längre tid. Andelen responders enligt deWildts kriterier är 80-90% med samtliga förbättringar avseende Qmax, PVR och IPSS > 50%. 3 månader efter behandlingen kan du förvänta att prostatavolymen i genomsnitt minskats med cirka 30% från mängden innan behandling.              

Kommer patienten ha obehag efter behandlingen?

Vissa patienter känner ingenting efter behandlingen, medan andra kan känna trängningar. Det är en följd av att det skett en retning och en svullnad i prostata som successivt avtar. För en del patienter kan dessa trängningar upplevas som besvärande, speciellt första dygnet efter behandlingen. Besvären avtar när svullnaden går ner, för att sedan upphöra helt.

Behöver patienten ta läkemedel efter behandlingen?

Det är inte ovanligt att antibiotika förskrivs efter behandling för att undvika en urinvägsinfektion under tiden som patienten bär kateter. Dagarna efter behandlingen kan vissa patienter behöva ta smärtlindrande och inflammationsdämpande läkemedel samt läkemedel mot urinträngningar. På längre sikt behöver man inte ta några läkemedel i efterförloppet av CoreTherm®.

 Hur effektiv är CoreTherm® jämfört med operation?

Vetenskapliga studier har visat att CoreTherm är en lika effektiv behandling som operation (TURP). CoreTherm är förknippad med färre risker och den är lättare för patienten att genomgå. Den kan göras på mottagningen och den kräver ingen inläggning på sjukhus.

results_se

Cystoskopibilder före och 3 veckor efter en CoreTherm behandling.